Çalışma Alanlarımız

Uzman Arabuluculuk Faaliyetleri

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu konuda da müvekkillerimize en etkin çözümler sağlamayı hedefliyoruz.

img
img

Medeni Hukuk

Şahsi haklar, tapu ihlali ve tescil davaları, müdahalenin men'i davaları, tazminat davaları vd.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar; İş hukukundan doğan davalar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi alacakları vb. davaları) İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi vb. konularda şirket danışmanlığı, Hizmet tespiti davaları, İşe iade davaları, İşçi - işveren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar...

img
img

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda ; Boşanma davaları, Mal rejimleri ile ilgili davalar, Mal paylaşımı ile ilgili davalar, Nafaka davaları, Velayet davaları, Evlat edinme ile ilgili davalar, Babalık davaları, Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

İcra İflas Hukuku

İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı-ilamsız takipler, Kambiyo takipleri (senet ve çek için icra takipleri) İstihkak davaları, İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları, İmzaya ve borca itiraz davaları, Menfi tespit ve istirdat davaları, İpoteğin-rehnin paraya çevrilmesi, İcra hukuku alanındaki diğer dava ve takipler...

img
img

Ceza Hukuku

TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne, mal varlığına,beden bütünlüğüne, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar ve yasada tanımlı diğer suçlar, Vergi suçları, Diğer ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem Telif Hakları Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak Endüstriyel Tasarım Başvuruları.

img